GWYBODAETH CYFREITHIOL
Mae Hermes & Hestia yn cymryd eich preifatrwydd o ddifrif. Os byddwch chi'n cofrestru i'n cylchlythyr byddwn ond yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol i weinyddu'ch cyfrif e-bost ac i ddarparu'r cynhyrchion a'r gwasanaethau rydych chi wedi gofyn amdanyn nhw gennym ni.  

Byddwn yn anfon newyddion a gwybodaeth atoch y teimlwn y bydd o ddiddordeb ichi o bryd i'w gilydd yn seiliedig ar eich diddordeb a'ch dewisiadau neu'ch lleoliad daearyddol.  

Os ydych hefyd yn cydsynio i gysylltu â chi at ddibenion ymchwil yna efallai y cewch eich dewis i dderbyn holiadur ymchwil yn ymwneud â thwristiaeth o bryd i'w gilydd ac mae llenwi holiadur yr arolwg blynyddol yn wirfoddol. Rydych chi bob amser yn rhydd i ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg gallwch anfon e-bost atom yn hello@hermesandhestia.com

Yn dilyn arfer safonol y diwydiant pan fyddwch yn dad-danysgrifio, bydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gadw ar restr atal system i sicrhau nad ydych yn derbyn e-byst gennym ni mwyach. Rydym yn adnewyddu ein rhestr bostio yn rheolaidd a byddwn yn tynnu eich manylion o'n system os na fyddwch yn agor unrhyw un o'n negeseuon e-bost a anfonir atoch dros gyfnod o dair blynedd.  

Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch sut mae'ch data personol yn cael ei brosesu gallwch gysylltu â ni yn hello@hermesandhestia.com

DATGELU GWEITHGAREDD
Nid yw Hermes & Hestia yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am eich cyfranogiad yn unrhyw un o'r gweithgareddau sy'n ymddangos ar y wefan hon. Rydych chi'n cymryd rhan yn y gweithgareddau hynny ar eich risg eich hun ac rydych chi'n gyfrifol am wneud y gwiriadau angenrheidiol i sicrhau bod gweithgaredd yn diwallu'ch anghenion penodol a bod y darparwr gweithgaredd yn ddigon cymwys a / neu achrededig ac yn dal yswiriant priodol. Efallai na fydd gwybodaeth ar y wefan hon a ddarperir gan ddarparwyr gweithgaredd yn gywir, yn gyflawn nac yn gyfredol ac mae Hermes & Hesta yn eithrio pob atebolrwydd o gwbl mewn perthynas â phob hawliad, p'un ai mewn contract neu artaith (gan gynnwys esgeulustod) neu fel arall yn deillio o neu mewn cysylltiad â chynnwys y wefan hon.
CYNNWYS TRYDYDD PARTI
Ni all Hermes & Hestia warantu cywirdeb na dibynadwyedd y delweddau a ddangosir gan sefydliadau trydydd parti ar y wefan hon. Gwnaed pob ymdrech i sicrhau bod gwir gynrychiolaeth yn cael ei dangos. Trwy hyn rydym yn gwadu unrhyw gyfrifoldeb am wall, hepgor neu gamliwio.

Mae delweddau o'r cyfryngau cymdeithasol yn cael eu tynnu i mewn trwy APIs y gwahanol wefannau cymdeithasol ac nid ydynt wedi'u cadw â llaw Os oes angen gwybodaeth bellach arnoch neu os ydych am gael gwared â delwedd, cysylltwch â hello@hermesandhestia.com

Mae'r telerau defnyddio hyn (ynghyd â'r dogfennau y cyfeirir atynt yma) yn nodi'r telerau y gallwch ddefnyddio ein gwefan www.hermesandhesta.com arnynt.  (y “Safle”).

Mae ein polisi preifatrwydd hefyd yn nodi'r telerau yr ydym yn prosesu unrhyw ddata personol a gasglwn gennych, neu yr ydych yn eu darparu i ni. Trwy ddefnyddio ein Gwefan, rydych yn cydsynio i brosesu o'r fath ac rydych yn gwarantu bod yr holl ddata a ddarperir gennych yn gywir

Darllenwch y telerau defnyddio hyn a'n polisi preifatrwydd (ynghyd â'r “Telerau Defnyddiwr”) yn ofalus cyn i chi ddechrau defnyddio ein Gwefan. Trwy ddefnyddio ein Gwefan, rydych yn cadarnhau eich bod yn derbyn y Telerau Defnyddiwr a'ch bod yn cytuno i gydymffurfio â hwy. Os nad ydych yn cytuno â'r Telerau Defnyddiwr, rhaid i chi beidio â defnyddio ein Gwefan.

1. Y GWASANAETH

1.1 Rydym yn darparu gwasanaeth sy'n caniatáu i unigolion gyrchu a phori gwybodaeth a bostiwyd gan drydydd partïon penodol (“Busnesau”), i ofyn am bamffledi gan, a gwneud archebion (mewn perthynas â phrynu llety, gwasanaethau neu nwyddau) gyda Busnesau trwy'r Wefan. o bryd i'w gilydd (y “Gwasanaeth”). Os ydych chi'n dymuno defnyddio'r Gwasanaeth, rhaid i chi gytuno i'r Telerau Defnyddiwr.

1.2 Rydym yn cytuno i ddarparu'r Gwasanaeth i chi ar yr amod eich bod yn derbyn y Telerau Defnyddiwr. Trwy ddefnyddio'r Gwasanaeth bernir eich bod wedi derbyn y Telerau Defnyddiwr.

1.3 Gallwch ddefnyddio'r Gwasanaeth i nodi a gwneud archebion gyda Busnesau. Bydd unrhyw gontract a wneir rhyngoch chi a'r Busnes yr ydych wedi rhoi gorchymyn gydag ef a bydd yn ddarostyngedig i delerau ac amodau'r Busnes hwnnw. Rhaid i chi ddarllen yr holl delerau ac amodau cyn ymrwymo i unrhyw gontract gyda Busnes. Ni fyddwch yn ymrwymo i gontract gyda'r Hermes & Hestia pan fyddwch yn archebu gyda Busnes ac nid ydym yn derbyn unrhyw atebolrwydd mewn perthynas ag unrhyw archeb o'r fath.

1.4 Pan wneir contract rhyngoch chi a Busnes, bydd gennym hawl i drosglwyddo'ch manylion personol i'r Busnes hwnnw a thrwy osod archeb gan ddefnyddio'r Gwasanaeth rydych chi'n ei dderbyn a chydsynio i drosglwyddo'ch manylion. Mae Gwybodaeth Bersonol a rhywfaint o wybodaeth arall amdanoch yn ddarostyngedig i'n Polisi Preifatrwydd.

1.5 Rydym yn pryderu am ddiogelwch a phreifatrwydd holl ddefnyddwyr y Wefan; yn enwedig plant ac oedolion ifanc. Am y rheswm hwn, os ydych o dan 18 oed, gallwch gyrchu a phori'r Wefan ond ni chaniateir i chi archebu trwy ddefnyddio'r Gwasanaeth.

2. EICH RHWYMEDIGAETHAU

2.1 Yn gyfnewid am ein bod yn caniatáu ichi ddefnyddio'r Gwasanaeth, rydych yn cytuno: (a) darparu gwybodaeth wir, gywir, gyfredol a chyflawn amdanoch chi'ch hun (gan gynnwys unrhyw wybodaeth cerdyn credyd neu ddebyd); a (b) cynnal a diweddaru'r wybodaeth a ddarperir i ni yn brydlon i'w chadw'n wir, yn gywir, yn gyfredol ac yn gyflawn.

2.2 Os ydych chi'n darparu unrhyw wybodaeth sy'n anghywir, yn anghywir, nad yw'n gyfredol neu'n anghyflawn, neu os oes gennym ni sail resymol i amau bod gwybodaeth o'r fath yn anwir, yn anghywir, nid yn gyfredol neu'n anghyflawn, mae gennym yr hawl i atal neu derfynu'ch defnydd o'r Gwasanaeth. .

2.3 Rydych chi'n gyfrifol am wneud yr holl drefniadau sy'n angenrheidiol i chi gael mynediad i'r Wefan a / neu'r Gwasanaeth.

2.4 Rydych hefyd yn gyfrifol am sicrhau bod pawb sy'n cyrchu'r Wefan trwy eich cysylltiad Rhyngrwyd yn ymwybodol o'r Telerau Defnyddiwr ac yn cydymffurfio â hwy.

3. DEFNYDDIO'R GWASANAETH

3.1 Rydych yn gwarantu i ni na fyddwch yn defnyddio'r Gwasanaeth at unrhyw bwrpas sy'n anghyfreithlon neu'n cael ei wahardd gan y Telerau Defnyddiwr. Yn benodol, rydych chi'n cytuno i beidio â defnyddio'r Gwasanaeth i: -

3.1.1 trin dynodwyr neu eu newid fel arall er mwyn cuddio tarddiad unrhyw gyfathrebu a drosglwyddir trwy'r Gwasanaeth;

3.1.2 aflonyddu neu ymyrryd â gweithrediad y Gwasanaeth, y Wefan neu unrhyw weinyddion neu rwydweithiau sy'n gysylltiedig â'r Wefan;

3.1.3 torri unrhyw gyfraith p'un a yw'n DU neu'n rhyngwladol;

3.1.4 atgynhyrchu, dyblygu, copïo, gwerthu, ailwerthu neu ecsbloetio unrhyw ran o'r Gwasanaeth, defnyddio'r Gwasanaeth neu fynediad i'r Gwasanaeth at unrhyw ddibenion masnachol; neu

3.1.5 casglu neu storio data personol am ddefnyddwyr eraill y Gwasanaeth.

3.2 Rydych chi'n deall y gallai prosesu technegol a throsglwyddo'r Gwasanaeth gynnwys (a) trosglwyddiadau dros rwydweithiau amrywiol; a (b) newidiadau i gydymffurfio ac addasu i ofynion technegol rhwydweithiau neu ddyfeisiau cysylltu.

3.3 Rydym yn cadw'r hawl ar unrhyw adeg ac o bryd i'w gilydd yn ôl ein disgresiwn llwyr a chyda neu heb rybudd i addasu neu derfynu, dros dro neu'n barhaol, y Gwasanaeth (neu unrhyw ran ohono) neu'ch defnydd unigol o'r Gwasanaeth. Rydych yn cytuno na fyddwn yn atebol i chi nac i unrhyw drydydd parti am unrhyw addasiad, ataliad neu derfyniad o'r Gwasanaeth o'r fath.

3.4 Mae ein hawliau o dan yr adran hon yn ychwanegol a heb ragfarnu ein holl hawliau a rhwymedïau eraill.

4. PERCHNOGION A DEFNYDDIO HAWLIAU CYNNIG

4.1 Mae holl nodweddion y Gwasanaeth (gan gynnwys, heb gyfyngiad, dyluniad y wefan, yr holl logos, testun a graffeg ar y Wefan) yn ddarostyngedig i hawlfraint y Goron neu hawliau eiddo deallusol sy'n eiddo i ni; ac eithrio nodweddion o'r fath sy'n eiddo i drydydd partïon (gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i Fusnesau Twristiaeth, Manwerthu a gwasanaethau ar-lein).

4.2 Gallwch atgynhyrchu nodweddion y Gwasanaeth nad ydynt yn perthyn i drydydd partïon yn unol â'r wybodaeth hawlfraint a nodir ar ddechrau'r ddogfen hon.

4.3 Rydym yn berchen ar a / neu'n drwyddedig i ddefnyddio'r holl feddalwedd a ddefnyddir mewn cysylltiad â'r Gwasanaeth (y “Meddalwedd”).

4.4 Trwy hyn rydym yn rhoi hawl a thrwydded bersonol, na ellir ei drosglwyddo ac nad yw'n gyfyngedig i chi (neu is-drwydded yn achos hawliau trydydd parti sydd wedi'u trwyddedu i ni) i ddefnyddio'r Meddalwedd at ddibenion cyrchu'r Gwasanaeth, a ddarperir nad ydych (ac nad ydych yn caniatáu i unrhyw drydydd parti) gopïo, addasu, creu gwaith deilliadol o, peiriannydd gwrthdroi, gwrthdroi cydosod neu geisio fel arall ddarganfod unrhyw god ffynhonnell o'r Meddalwedd neu werthu, aseinio, is-drwyddedu, rhoi sicrwydd diddordeb yn y Meddalwedd neu ei drosglwyddo fel arall.

5. YMWADIAD

5.1 Rydych chi'n deall ac yn cytuno'n benodol bod eich defnydd o'r Wefan a / neu'r Gwasanaethau ar eich risg eich hun. Darperir y Wefan a’r Gwasanaeth (gan gynnwys y Meddalwedd) ac unrhyw wybodaeth, cynhyrchion a gwasanaethau trydydd parti “fel y mae” ac “fel sydd ar gael”, heb unrhyw gynrychiolaeth nac ardystiadau a wneir a heb warant o unrhyw fath p'un a yw'n benodol neu'n ymhlyg, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i unrhyw warantau ymhlyg o ansawdd boddhaol, ffitrwydd at bwrpas penodol, peidio â thorri, cydnawsedd, diogelwch a chywirdeb.

5.2 Yn benodol, nid ydym yn gwarantu: (i) y bydd y Gwasanaeth yn cwrdd â'ch gofynion; (ii) bydd eich defnydd o'r Wefan a / neu'r Gwasanaeth yn ddi-dor, yn amserol, yn ddiogel neu'n rhydd o wallau; (iii) bydd y deunyddiau sy'n ymddangos ar y Wefan a'r canlyniadau y gellir eu cael o'ch defnydd o'r Gwasanaeth yn gywir neu'n ddibynadwy; (iv) bydd ansawdd unrhyw gynhyrchion, gwasanaethau, gwybodaeth, neu ddeunydd arall a brynir neu a gafwyd gennych trwy'r Gwasanaeth yn cwrdd â'ch disgwyliadau; (v) cywirir unrhyw ddiffygion neu anghywirdebau; neu (vi) bydd y Wefan a / neu'r Meddalwedd yn rhydd o firysau neu unrhyw beth a allai fod ag eiddo dinistriol.

5.3 Mae unrhyw gynnwys sy'n cael ei lawrlwytho neu ei gael fel arall trwy ddefnyddio'r Gwasanaeth yn cael ei wneud yn ôl eich disgresiwn a'ch risg eich hun ac rydych chi'n deall ac yn cytuno mai chi fydd yn llwyr gyfrifol am unrhyw ddifrod i'ch system gyfrifiadurol neu golli data sy'n deillio o'r dadlwytho gan chi o unrhyw gynnwys o'r fath.

5.4 Ni fyddwn yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod gan gynnwys, heb gyfyngiad, colled neu ddifrod anuniongyrchol neu ganlyniadol, neu unrhyw golled neu ddifrod o gwbl sy'n deillio o ddefnyddio neu golli defnydd o ddata, neu elw, sy'n deillio o neu mewn cysylltiad â defnyddio'r Wefan a / neu'r Gwasanaeth.

6. TERFYN RHWYMEDIGAETH

6.1 Eich gohebiaeth neu'ch delio (busnes neu fel arall) â, neu gymryd rhan mewn hyrwyddiadau, busnesau neu hysbysebwyr trydydd parti a geir ar y Gwasanaeth neu drwyddo, gan gynnwys talu a danfon nwyddau neu wasanaethau cysylltiedig (gan gynnwys llety heb gyfyngiad), ac unrhyw delerau eraill. , mae amodau, gwarantau neu sylwadau sy'n gysylltiedig â delio o'r fath, rhyngoch chi a'r busnesau neu'r hysbysebwr yn unig. Rydych yn cytuno na fyddwn yn gyfrifol nac yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod o unrhyw fath a achosir o ganlyniad i unrhyw drafodion o'r fath neu o ganlyniad i bresenoldeb busnesau neu hysbysebwyr o'r fath ar y Gwasanaeth.

6.2 I'r graddau eithaf a ganiateir gan y gyfraith, rydym trwy hyn yn eithrio'r holl amodau, gwarantau, sylwadau neu delerau eraill a all fod yn berthnasol i'r Wefan neu'r Gwasanaeth, p'un a ydynt yn ymhlyg yn benodol.

6.3 Ni fyddwn yn atebol i unrhyw ddefnyddiwr o'r Wefan na'r Gwasanaeth am unrhyw golled neu ddifrod, p'un ai mewn contract, camwedd (gan gynnwys esgeulustod), torri dyletswydd statudol neu fel arall, hyd yn oed os gellir rhagweld, yn codi o dan neu mewn cysylltiad ag (a) ) defnyddio'r Wefan neu'r Gwasanaeth, neu anallu i'w defnyddio; neu ddefnyddio neu ddibynnu ar unrhyw gynnwys sy'n cael ei arddangos ar y Wefan neu'n rhan o'r Gwasanaeth.

6.4 Ni fyddwn yn atebol am unrhyw iawndal o gwbl sy'n codi o'ch defnydd o'r Gwasanaeth gan gynnwys iawndal am golli data, colli elw neu golled sy'n gysylltiedig â defnyddio neu berfformiad y Gwasanaeth neu am yr oedi neu'r anallu i ddefnyddio'r Gwasanaeth neu ar gyfer cynhyrchion neu wasanaethau gwybodaeth a gafwyd trwy'r Gwasanaeth.

6.5 Yn ogystal, ni fyddwn yn atebol am unrhyw un o'r canlynol a allai ddeillio o ddefnyddio'r Wefan a / neu'r Gwasanaeth: (a) colli elw, gwerthiannau, busnes neu refeniw; (b) ymyrraeth busnes; (c) colli'r arbedion a ragwelir; (ch) colli cyfle busnes, ewyllys da, neu enw da; neu (d) unrhyw golled neu ddifrod anuniongyrchol neu ganlyniadol.

6.6 Ni fyddwn yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod a achosir gan firws neu ddeunydd arall sy'n niweidiol yn dechnolegol a allai heintio'ch offer cyfrifiadurol, rhaglenni cyfrifiadurol, data neu ddeunydd perchnogol arall oherwydd eich defnydd o'r Wefan, y Gwasanaeth neu'r Meddalwedd neu i eich dadlwythiad o unrhyw gynnwys neu ddeunyddiau. Dylech ddefnyddio'ch meddalwedd amddiffyn firws eich hun.

6.7 Rydych yn cytuno na fydd gennym gyfrifoldeb nac atebolrwydd am ddileu neu fethu â storio unrhyw negeseuon a chyfathrebiadau eraill a gynhelir neu a drosglwyddir gan y Gwasanaeth.

6.8 Er mwyn osgoi amheuaeth, ni fydd unrhyw beth yn Nhermau'r Defnyddiwr yn cyfyngu ein hatebolrwydd am unrhyw ddatganiad twyllodrus nac am anaf personol neu farwolaeth a achosir gan ein hesgeulustod.

6.9 Nid yw rhai awdurdodaethau yn caniatáu eithrio rhai gwarantau na chyfyngu neu eithrio atebolrwydd am iawndal cysylltiedig neu ganlyniadol ac mae deddfau'r awdurdodaethau hynny'n diystyru unrhyw rwymedigaethau cytundebol sy'n honni eu bod yn cyflawni hyn. Yn unol â hynny, efallai na fydd rhai o'r cyfyngiadau uchod yn berthnasol i chi.

7. ANNIBYNIAETH

7.1 Rydych chi trwy hyn yn cytuno'n llawn i indemnio, cadw indemniad a dal ni neu unrhyw un o'n swyddogion, gweithwyr, asiantau, isgontractwyr a chwmnïau cysylltiedig yn ddiniwed rhag ac yn erbyn unrhyw gostau, hawliadau, colledion, iawndal neu atebolrwydd a threuliau (gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, ffioedd cyfreithiol) a wneir gan unrhyw drydydd parti mewn unrhyw awdurdodaeth oherwydd neu sy'n deillio o'ch defnydd o'r Gwasanaeth, eich cysylltiad â'r Gwasanaeth, eich toriad o'r Telerau Defnyddiwr neu unrhyw doriad arall gennych chi o unrhyw drydydd parti hawliau.

8. CYSYLLTIADAU TRYDYDD PARTI

8.1 Gall y Gwasanaeth gynnwys dolenni i wefannau a weithredir gan bartïon heblaw ni. Darperir y dolenni hyn er hwylustod ichi yn unig. Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros gynnwys gwefannau sy'n gysylltiedig â'r Wefan ac nid ydym yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb amdanynt. Trwy gynnig y dolenni hyn i chi, nid ydym naill ai'n cymeradwyo'n benodol nac yn benodol unrhyw beth sydd wedi'i gynnwys ar wefannau o'r fath ac nid oes gennym unrhyw gysylltiad â gweithredwyr gwefannau o'r fath. Ni fyddwn yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod a allai godi o'ch defnydd o wefannau cysylltiedig. Rydym hefyd yn gwahardd yn benodol atebolrwydd am unrhyw ddeunydd anghywir, sarhaus, difenwol neu anweddus a all ymddangos ar y gwefannau hynny.

9. NEWIDIADAU I'R SAFLE A'R GWASANAETH

Efallai y byddwn yn diweddaru'r Wefan o bryd i'w gilydd a gallwn newid y cynnwys (gan gynnwys y Gwasanaeth) ar unrhyw adeg. Efallai y byddwn hefyd yn adolygu'r Telerau Defnyddiwr ar unrhyw adeg. Efallai y byddwn yn darparu hysbysiadau o newidiadau i'r Telerau Defnyddiwr neu faterion eraill trwy arddangos hysbysiadau neu ddolenni i hysbysiadau i chi yn gyffredinol ar y Wefan. Gwiriwch y Wefan a'r Telerau Defnyddiwr yn rheolaidd a nodwch unrhyw newidiadau a wnaed, gan eu bod yn rhwymo arnoch chi. Trwy barhau i ddefnyddio'r Wefan rydych chi'n cytuno i dderbyn unrhyw newidiadau a wnaed.

10. CYFFREDINOL

10.1 Gellir gwneud hysbysiadau i chi naill ai trwy e-bost neu bost safonol.

10.2 Ni fydd unrhyw ildiad gennym ni o unrhyw doriad o'r Telerau Defnyddiwr gennych chi yn cael ei ystyried fel ildiad o unrhyw doriad dilynol o'r un ddarpariaeth neu unrhyw ddarpariaeth arall.

10.3 Os bydd unrhyw ddarpariaeth yn y Telerau Defnyddiwr hyn neu ran ohonynt yn ddi-rym am ba bynnag reswm, bernir bod y geiriau troseddol wedi'u dileu a bydd y darpariaethau sy'n weddill yn parhau mewn grym ac effaith lawn.

10.4 Mae eich hawliau a'ch rhwymedigaethau o dan y Telerau Defnyddiwr yn bersonol i chi ac rydych yn addo na fyddwch nac yn honni eich bod yn aseinio, prydlesu, codi tâl, is-drwyddedu neu drosglwyddo hawliau a rhwymedigaethau o'r fath yn gyfan gwbl neu'n rhannol.

10.5 Ni fydd unrhyw beth yn y Telerau Defnyddiwr yn creu unrhyw hawl na budd i unrhyw drydydd parti o dan Ddeddf Contractau (Hawliau Trydydd Partïon) 1999.

10.6 Ni fyddwn yn atebol am unrhyw golled a ddioddefir gennych chi neu y bernir ein bod yn ddiffygiol am unrhyw oedi neu fethiannau mewn perfformiad o dan hyn sy'n deillio o weithredoedd neu achosion y tu hwnt i'n rheolaeth resymol neu o unrhyw weithredoedd gan Dduw, gweithredoedd neu reoliadau unrhyw lywodraeth neu awdurdod uwch-genedlaethol neu os nad yw ein gweinyddwyr yn gweithio.

10.7 Mae penawdau adrannau wedi'u cynnwys er hwylustod yn unig ac ni fyddant yn cael eu hystyried yn rhan o'r Telerau Defnyddiwr, nac yn cael eu defnyddio wrth ddehongli.

11. CYFRAITH A CHYFREITHIO

11.1 Os ydych chi'n ddefnyddiwr, nodwch y bydd y Telerau Defnyddiwr, eu pwnc a'u ffurf, yn cael eu llywodraethu gan gyfreithiau Cymru a Lloegr. Rydych chi a ninnau'n cytuno i ymostwng i awdurdodaeth anghyfyngedig llysoedd Cymru a Lloegr.

11.2 Os ydych chi'n fusnes, neu'n gweithredu ar ran busnes, bydd y Telerau Defnyddiwr, eu pwnc a'u ffurfiant (gan gynnwys unrhyw anghydfodau neu hawliadau anghontractiol), yn cael eu llywodraethu gan gyfreithiau Cymru a Lloegr. Rydych chi a ninnau'n cytuno i ymostwng i awdurdodaeth unigryw llysoedd Cymru a Lloegr.

12. DEHONGLI

12.1 Bydd i'r geiriau a'r ymadroddion canlynol yr ystyron a ganlyn yn Nhermau'r Defnyddiwr:

(i) ystyr “ni, ni a'n rhai” yw Hermes a Hestia sy'n hyrwyddo Ynysoedd Prydain

(ii) ystyr “chi, chi a chi'ch hun” yw chi, yr unigolyn sy'n dymuno defnyddio'r Wefan a / neu'r Gwasanaeth; p'un a yw'n gweithredu yn rhinwedd eich swydd eich hun neu ar ran busnes.

13. CANLLAWIAU AELODAETH A GWASANAETHAU  

13.1 Mae holl gynnwys hysbysebion yn amodol ar gymeradwyaeth Hermes a Hestia os ydym yn teimlo nad yw'ch busnes yn cynrychioli ein hethos ac nad yw'ch cais yn llwyddiannus, bydd eich pryniant aelodaeth yn cael ei ganslo a'i ad-dalu'n llawn. Mae gan Hermes & Hestia yr hawl i wrthod neu ganslo unrhyw hysbyseb, dolen URL, mewnosodiad, post newyddion neu restr casglu ar unrhyw adeg. 
13.2 Rydym yn cynnig aelodaeth a gwasanaethau i fusnesau yn Ynysoedd Prydain.

13.3 Yn anffodus, os yw'ch busnes y tu allan i Ynysoedd Prydain, ni fyddwn yn gallu eich cynnwys ar ein gwefan neu gyfryngau cymdeithasol. Bydd eich aelodaeth neu wasanaeth yn cael ei ganslo a byddwch yn cael ad-daliad llawn.

13.4 Os ydym yn teimlo nad yw'ch busnes yn cynrychioli Hermes a Hestia neu'n dilyn ein hethos a anwyd o angerdd, creadigrwydd ac unigolrwydd bydd eich aelodaeth neu wasanaeth yn cael ei ganslo a byddwch yn cael ad-daliad llawn.

13.5 Gallwch ganslo'ch aelodaeth ar unrhyw adeg trwy fewngofnodi i'ch cyfrif neu drwy anfon e-bost atom yn admin@hermesandhestia.com

13.6 Nid ydym yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am derfynau amser, rhestrau hwyr, camgymeriadau neu wallau. Mae angen i chi wirio pob rhestr, blog, hyrwyddiad, ein casgliad a'ch cymeradwyo. Os gwelwch wall neu os oes gennych ddiweddariad, cysylltwch â ni a byddwn yn golygu eich rhestru.

13.7 Mae pecynnau gwefan yn gynigion unigryw a ddarperir gan Lakes Design. Dim ond o'n gwefan y gellir prynu'r cynigion hyn a rhaid eu defnyddio cyn pen 6 mis neu eu prynu. Cysylltwch â Lakes Design i gael mwy o wybodaeth enquiries@lakesdesign.co.uk

13.8 Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros y cynigion a'r gostyngiadau o wefannau trydydd parti sy'n gysylltiedig â'r Wefan ac nid ydym yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb amdanynt. Trwy gynnig y dolenni hyn i chi, nid ydym naill ai'n cymeradwyo'n benodol nac yn benodol unrhyw beth sydd wedi'i gynnwys ar wefan, cynnig, hyrwyddiad neu wasanaeth o'r fath. Nid oes gennym unrhyw gysylltiad â busnes y gweithredwr ychwaith. Ni fyddwn yn atebol am unrhyw golled, difrod neu wasanaeth a ddarperir gan wefan / busnes trydydd parti. Cysylltwch â darparwr y gwasanaeth ynghylch unrhyw anghydfodau neu fater arall.

13.9 Nid ydym yn rhoi ad-daliadau. Ac eithrio pwyntiau 13.1 /13.3/13.4

13.10 Bydd 10% o'n helw o'n cofrestrfeydd yn mynd i elusen bob blwyddyn. 

13.11 Bydd cynhyrchion crefftwyr sy'n cael eu hychwanegu at ein siop ar-lein yn derbyn yr holl elw o unrhyw werthiannau gan gynnwys costau postio a phecynnu bob mis oni chytunir yn wahanol.

13.12 Rydym yn cymryd comisiwn o 20% o unrhyw werthiannau ac eithrio P&P i'w rhestru a'u hysbysebu ar ein gwefan.  

14. CYSYLLTWCH Â NI

Anfonwch unrhyw ohebiaeth at hello@hermesandhestia.com neu admin@hermesandhestia.com